Artikel 1 Prijs & betaling

De tarieven zijn van toepassing op de paarden en pony’s op onze pensionstal vanaf 1 Januari 2024 (prijswijzigingen voorbehouden).

U kunt bij ons uw paard in half- en volpension zetten. De bedragen zijn inclusief BTW. Beide mogelijkheden zijn nog aan te vullen met extra opties nader genoemd. De pensionklanten ontvangen aan het begin van elke maand een factuur, welke binnen zeven dagen dient te worden overgemaakt op IBAN: NL94 ABNA 0840 8286 24 op naam van Beek  Ranch. Onder vermelding van klant/factuurnummer. Bij niet tijdige betaling wordt er € 12,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer de eerste stallingtermijn korter is dan één maand, wordt eenmalig het stalgeld naar verhouding in rekening gebracht. De stalhouder is gerechtigd om tussentijds genoemde kosten te verhogen, als de geldende dagprijs van de foerage ed. daartoe aanleiding mochten geven of wanneer extra faciliteiten worden aangebracht op de pensionstal. Dit dient minimaal twee maanden van tevoren aan de pensionklant kenbaar te worden gemaakt. De pensionklant heeft dan het recht om per eerstvolgende maand het contract op te zeggen.

 

Pakketten:

 

Half Pension € 315,- per maand

 • Onbeperkt hooi
 • gehakseld tarwe stro (1 baal per week, extra balen kunnen bijgekocht worden)
 • Zelf mesten
 • Mestonderzoek
 • Twee voerbeurten per dag (eigen brok)
 • Dagelijks weidegang/paddock
 • Gebruik rijbak en roundpen
 • Gebruik zadelkast
 • Gebruik hindernis materiaal

 

Volpension € 420,- per maand

 • Onbeperkt hooi
 • gehakseld tarwe stro (1 baal per week, extra balen worden in rekening gebracht)
 • Mestonderzoek
 • Twee voerbeurten per dag (eigen brok)
 • Dagelijks weidegang/paddock
 • Gebruik rijbak en roundpen
 • Gebruik zadelkast
 • Gebruik hindernis materiaal
 • Dagelijks gemest
 • 1x per week gebruik stapmolen

 

Extra opties zijn aan het eind van dit contract aan te vullen.

 

Artikel 2 Opzegging contract

De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de pensionklant als door de stalhouder worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand en met uitzondering van, onder voorbehoud van in geval van overmacht. In het laatste geval zal de opzegtermijn komen te vervallen. In dat geval wordt alleen de betreffende maand nog in rekening gebracht.

Onder overmacht moet worden verstaan:

 • Verlies van paard/pony
 • Verkoop van paard/pony
 • In die gevallen welke wederzijds als overmacht kunnen worden geaccepteerd

 

Artikel 3 Beëindiging overeenkomst en ontruiming stal

Het is de stalhouder toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:

 • Als de pensionklant ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is met een minimum van twee maanden achterstand
 • Als de pensionklant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwingen door de stalhouder, nalaat zijn/haar paard op deugdelijke wijze te verzorgen
 • Als de pensionklant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwingen door de stalhouder, zorgdraagt aan een onprettige sfeer op Beek Ranch
 • Als de pensionklant, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing door de stalhouder, zich niet kan houden aan de gestelde regels op onze pensionstal

Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de pensionklant het bedrijf van de stalhouder ten spoedigste te verlaten met medeneming van al zijn/haar eigendommen.

 

Artikel 4 Gebruik en onderverhuur

 • De pensionklant is verplicht de gehuurde paardenbox, overeenkomstig de bestemming, te gebruiken als stalruimte voor zijn/ haar paard. Een ander gebruik dan hier omschreven, is zonder schriftelijke toestemming van de stalhouder niet toegestaan
 • Het is de pensionklant niet toegestaan de gehuurde paardenbox aan derden onder te verhuren of anderszins in gebruik af te staan
 • Het is echter de stalhouder wel toegestaan de stal onder te verhuren als de pensionklant bijvoorbeeld op vakantie is met zijn/haar paard
 • In geval van korte afwezigheid (zeg twee weken) worden de stallingskosten gewoon doorbetaald
 • Wanneer een paard na onderling overleg langer van huis is (zeg een maand), zullen reserveringskosten worden berekend van € 75,- per maand. De stal zal dan gereserveerd blijven voor de pensionklant, maar kan in de tussentijd wel worden onderverhuurd door de stalhouder

 

Artikel 5 Openingstijden, voertijden/voeren en stalbedekking

 • De pensionklanten zijn dagelijks welkom tussen 08:00 uur en 21:00 uur (in overleg eerder of later)
 • De stalhouders verzorgen twee voerbeurten per dag, welke zullen plaatsvinden: Tussen 06:30 – 07:30 uur s ’ochtends  en s’avonds bij het op stal gaan van de paarden.
 • Pensionklanten schrijven op het voerbordje hoeveel voer het paard dient te krijgen per voerbeurt. Wanneer er supplementen of medicatie gegeven dient te worden door het voer heen, zorgt de pensionklant ervoor dat het voer voor twee voerbeurten klaarstaat in de voerton. Hiervoor kan men bakjes gebruiken met het opschrift: ochtend en avond
 • Er zal standaard goede kwaliteit hooi gevoerd worden aan de pensionpaarden.
 • In de paddocks wordt ruwvoer bijgevoerd in hooinetten of een hooiruif, zodat het niet wegwaait. De pensionklant mag dit zelf aanvullen indien nodig
 • Er zal ten alle tijden gekeken worden naar de lichamelijke gesteldheid van de paarden/pony’s. Wanneer er iets niet in orde lijkt, zal de pensionklant daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld worden
 • Bodembedekking bestaat uit stro of vlas, andere bodembedekking in overleg

 

Artikel 6 Huur van de paardenbox, weidegang en faciliteiten Weides en paddocks

 • We streven ernaar om de paarden in ieder geval twee aan twee (of meer) in te delen in de paddocks en weides. Er zal gezocht worden naar een goede combinatie. Wanneer een pensionklant besluit het paard alleen in een weide te plaatsen, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht à €55,- per maand (zie artikel 1)
 • Wanneer de conditie van de weides goed is, kan er in overleg besloten worden paarden ‘s nachts buiten te houden in de maanden mei t/m September. Stalprijs als genoemd blijft gehandhaafd. Staleigenaar bepaald wanneer de paarden buiten mogen blijven
 • Weides hoeven niet te worden uitgemest, mag wel. Het is aan de pensionklant zelf of de weides schoongehouden worden
 • Hekken, deuren en stroomdraden dienen altijd door de paardeneigenaar te worden gesloten na doorgang.
 • Paddocks dienen altijd door de klant bijgehouden te worden, staat je paard samen dan zorgen de eigenaren ook samen voor het onderhoud/schoonhouden van de paddock

 

Gebruiksfaciliteiten

 • Pensionklanten mogen gebruik maken van alle (nog aan te leggen) faciliteiten op het terrein
 • Gebruik van bezems, kruiwagens, mestvorken en scheppen is toegestaan. Kruiwagens dienen na gebruik altijd leeg te worden teruggeplaatst tegen de grote stal en nooit halfvol te blijven staan. Niet laten staan bij de mesthoop!
 • Dekenrekken aan de stal zijn er om dekens en sjabrakken aan te laten drogen, niet om dekens op te slaan. Dekens kunnen op de aangewezen plek bewaard worden, dekens die niet worden gebruikt/passen op de rekken verzoeken wij u thuis te bewaren

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • De stalhouder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruiken van door de stalhouder aangeboden producten
 • De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard
 • De stalhouder is slechts dan ten opzichte van de pensionklant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door grove schuld, opzet of nalatigheid van de stalhouder
 • De stalhouder dient voldoende maatregelen te hebben genomen om diefstal van eigendommen van de klant zoveel mogelijk uit te sluiten
 • Wanneer een paard/pony of pensionklant schade toebrengt aan onze pensionstal, zal dit in rekening worden gebracht aan de pensionklant
 • Betreden van onze pensionstal is geheel voor eigen risico
 • Stalhouders zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf op ons terrein. Dit geldt ook voor bezoek voor u en uw paard dat zich op ons terrein begeeft. Stel uw bezoek van deze regels (indien van toepassing) op de hoogte
 • Het rijden van paarden is op het gehele terrein voor eigen risico
 • Wij adviseren u om aan uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen te denken. Denk hierbij aan het dragen van een veiligheidscap en de juiste kledij en schoeisel

 

Artikel 8 Roken, lessen en overige zaken

 • Gelieve alleen te roken bij de zitjes. Doven in de daarvoor bestemde asbakken!
 • Lessen of reserveren van de rijbak kunnen worden besproken bij de stalhouders
 • Bezoek is altijd welkom, mits deze onder begeleiding van een pensionklant op het bedrijf aanwezig is en op de hoogte zijn van de regels
 • Het mededelingenbord is bedoeld voor kleine mededelingen en niet als discussiebord
 • Het paspoort dient ten alle tijden bij het paard/pony aanwezig te zijn. Op de pensionstal zijn speciale lockers waar het paspoort in bewaard kan worden. Er is een borg van € 25,- voor de sleutel van de locker
 • Honden zijn niet toegestaan

 

Artikel 9 Dierenartsen

 • De stalhouders hebben het recht, in geval van nood, de dierenarts te laten komen zonder dat zij dit eerst met de paardeneigenaar dienen te overleggen. Uiteraard zal de eigenaar op de hoogte worden gesteld nadat eerste hulp aan het paard is verleend. De paardeneigenaar dient zelf voor de gemaakte kosten zorg te dragen
 • De pensionklant is vrij om zelf een veearts/ hoefsmid/tandarts voor zijn/haar paard te laten komen
 • In noodgevallen kan onze pensionstal een hoefsmid voor een paard laten komen om een behandeling te starten, deze kosten zijn altijd voor de pensionklant zelf
 • Het paard dient correct te zijn ingeënt tegen influenza en rhino
 • Bijzonderheden qua medicijnengebruik of allergieën bij een paard, dienen te worden vermeld bij aankomst
 • Ook eventuele stalgebreken/ondeugden dienen te worden gemeld bij aankomst
 • Alternatieve genezers zijn welkom in overleg met de stalhouder

 

Artikel 10 De verzorging

 • Pensionklant verklaart dat bij aanvang van de stalling het paard gezond is en van alle inentingen is voorzien
 • Het paard dient een week voor aankomst op de stal te zijn ontwormd of er wordt een recent wormonderzoek overlegd en loopt vanaf aankomst mee in het ontwormingsprogramma van onze pensionstal. De kosten voor de ontworming zijn niet in de stalprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht
 • Ontwormen zal geschieden mits nodig na mestonderzoek. De stalhouders zullen bij alle paarden een mestonderzoek laten doen. Mestonderzoek gebeurt 4 keer per jaar, te weten, Maart/April, Juni, Augustus en Oktober/November.

 

Artikel 11 Parkeren

 • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de trailers
 • Fietsen en scooters kunnen geparkeerd worden bij de kippenwei
 • Trailers kunnen tegen meerprijs à € 12,50 per maand geparkeerd worden op de pensionstal

 

Artikel 13 Accordering en ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend door stalhouder en pensionklant op

......-......-2023

Extra opties:

O Eigen weide / paddock: € 55,- p.mnd.

O Trailer / karretje parkeren: € 12,50 p.mnd.

O Stapmolen los € 4.50 of € 45,- p.mnd vrij gebruik

 

 

De stalhouder:

 

Naam: Beek Ranch 

Adres: Voskuilerdijk 8

Postcode: 3931 MZ

Woonplaats: Woudenberg

Tel.: 06-12494979

E-mailadres: info@beek-ranch.nl

KVK: 76182509

BTW nr.: NL860537456B01

IBAN: NL94 ABNA 0840 8286 24

 

Handtekening: ………………………...

 

De pensionklant:

 

Naam: …………………………………………

Adres: ………………………………………….

Postcode: ……………………………………..

Woonplaats: …………………………………

Tel.: …………………………………………….

E-mailadres: …………………………………

Paard/pony: ………………………………….

Paspoortnr.: …………………………………

Chipnummer: ……………………………….

 

Handtekening: ………………………………

 

 

Borg sleutel per kast bedraagt  € 25,- welke bij aanvang  betaald word, en bij opzegging/ontbinding weer teruggegeven word m.u.v. verlies sleutel.

 

Borg zadelkast voldaan  …...-.…..-2024

Borg paspoortlocker voldaan ......-.....-2024